වී අලෙවි මණ්ඩල සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි

වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති ආචාර්ය ජටාල් මාන්නප්පෙරුම මහතා සිය තනතුරින් ඉල්ලා අස්වී තිබෙි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Views