රට තවමත් රතු කලාපයේ

රට අවදානම් තත්වයෙන් තවමත් මිදී නැතැයි ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ සභාපතිනි විශේෂඥ වෛද්‍ය පද්මා ගුණරත්න මහත්මිය පැවසුවාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Views