ஜனாதிபதியிடம் இருந்து நியமனக் கடிதத்தைப் பெற்றார் கப்ரால்

நியமனக் கடிதத்தை (15.09.2021) முற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் வைத்து ஜனாதிபதியிடமிருந்து அஜித் நிவாட் கப்ரால் னது நியமனக் கடிதத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Views