ලාෆ්ස් ගෑස් නොමැතිවී පාරිභෝගිකයන් ලක්ෂ 20ක් අසීරුවේ

රට පුරා ලාෆ්ස් ගෑස් බෙදාහැරීම නතර කර ඇති හෙයින් මෙම ගෑස් පාවිච්චි කරන පාරිභෝගිකයන් ලක්ෂ 20ක පමණ පිරිසක් දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව සිටින බව වාර්තා වේ.  ලාෆ්ස් ගෑස් බෙදාහැරීම මාස දෙකක පමණ කාලයක් තිස්සේ නතර වී තිබෙන හෙයින් ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයෝ දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව සිටිති.  

  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 Views