නිරෝධායනය කැඩූ 123ක් අල්ලයි

නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගතවූ පැය 24 තුළ පුද්ගලයන් 123 ක් අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 Views