කොළඹ බටහිර ජැටියට වසර 25 ක බදු සහන ; අදානි ජෝන් කීල්ස් ව්‍යාපෘතිය තීන්දුයි

ඉන්දියාවේ අදානි සමගම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජෝන් කීල්ස් සමගම එක්ව ඉදිකිරීමට සැලසුම් කොට ඇති කොළඹ වාරයේ බටහිර ජැටියේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වසර 25 ක් බදු සම කාලයක් ලබා දීමට රජය එකඟ වී ඇත.

ඩොලර් මිලියන 650 ක් ආයෝජනයක් මගින් ඉදි කිරීමට යන මෙම ජැටියේ සියයට 51 ක් අයිතිය ඉන්දියාවේ අදානි සමාගමට හිමිවන අතර ශ්‍රී ලංකා වරයා අධිකාරියට සියයට 15 ක කොටස් හිමිකමක් ලැබෙනු ඇත. ඉතිරි කොටස් ප්‍රමාණය ජෝන් කීල්ස් සමාගමට හිමිවෙයි.

ව්‍යාපෘතියේ වියදමෙන් සියයට 70 ක් විදෙස් නය මගින් ලබා ගැනීමට සැලසුම් කොට ඇත.

මීටර් 1400 ක දිගකින් යුතු ජැටියේ මීටර් 600 ක පළමු අදියර වසර තුනකින් නිම කොට මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කොට ඇත.

වසර පහක් තුළ සම්පුර්ණ ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමට නියමිත ය.

වාසර 35 ක BOT ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙම ඉදිකිරීම සිදුවෙයි.

වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය සංවර්ධනයට වරාය වෘත්තීය සමිති විරුද්ධ වීම නිසා මෙලෙස බරහිර ජැටිය සංවර්ධනය කිරීමට රජය තීරණය කළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views