2021 සමාන්‍ය පෙළ විභාගය කල් දැමීමට තීරණය කරයි

The post 2021 සමාන්‍ය පෙළ විභාගය කල් දැමීමට තීරණය කරයි appeared first on ColomboXnews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 Views