ලෝක කඩොලාන දිනයදා නාවික හමුදාවෙන් පරිසරයට තිළිණයක්

ලෝක කඩොලාන දිනයට සමගාමීව නාවික හමුදා විසින් අද (26) වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ සහ කඩොලාන පැල රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහනක් තලෙයිමන්නාරම සහ නච්චිකුඩා වෙරළ ප්‍රදේශයන්හිදී ක්‍රියාත්මක කෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views