උතුරු මැදට වතුර දෙන්න ගිය ඉහළ ඇළහැර ඇළේ වැඩ අතරමඟ

මොරගහකන්ද ජලාශයේ සිට උතුරු මැද පළාතට ජලය රැගෙන යාමට යෝජිත ඇළ මාර්ගයේ ඉදිකිරීම්වල අඩුපාඩු හා ක්‍රමවත්ව කඩිනමින් ඉදිකිරීම් නොකිරීම නිසා කොන්ත්‍රාත් සමාගම ඉවත් කිරීම නිසා එම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු අතරමඟ නතර වී ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Views