இலங்கையில் கூடிய நாடாளுமன்றம் : 200 பில்லியன் ரூபா குறை நிரப்பு மதிப்பீடு சமர்ப்பிப்பு

இலங்கையில் இன்று கூடிய நாடாளுமன்றத்தில் குறை நிரப்பு மதீப்பீடு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இது நாட்டின் தற்போதைய தேவையை கருத்திற்கொண்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 Views