සුපිරි වෙලෙදසැල්වලට ඔන්ලයින් මත්පැන් ඩිලිවරි සඳහා කොන්දේසි සහිතව අවසර ලැබේ

පසුගිය දිනවල කථාබහට ලක්වූ සුපිරි වෙලෙදසැල් මගින් අන්තර්ජාල ඇණවුම් හරහා මත්පැන් අලෙවි කිරීමේ ක්‍රමය ගැන ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව මුදල් අමාත්‍යාංශය හරහා අවසර ලබා දී තිබෙයි.  සුරාබදු කොමසාරි ජනරාල් එම්.ජේ.ගුණසිරි සඳහන් කර ඇත්තේ කොන්දේසි කිහිපයකට යටත්ව මෙම අවසරය ලබාදුන් බවයි.

  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 Views