යාපනයේ මියගිය දැවැන්ත තල්මසාට නැවේ ප්ලාස්ටික් නර්ඩල්ස් පෙවිලා (Video)

මිය ගිය තල්මසෙකුගේ සිරුරක් යාපනය කයිට්ස් වෙරළ තීරයට ගොඩගසා තිබූ අතර අඩි 20 ක් පමණ දිගින් යුත් මෙම තල්මසා මිය යාමෙන් පසු වෙරළ තීරයට සිරුර ගොඩගසා ඇති බව වෙරළාරක්‍ෂක නිලධාරීන් සදහන් කරන ලදි.   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 Views