පොහොර ප්‍රශ්නය කැබිනට් මණ්ඩලයෙත් සාකච්ඡාවට

පොහොර හිඟය හේතුවෙන් ගොවීන් දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටින බව ඇමතිවරුන් ගණනාවක් කැබිනට් රැස්වීමේදී ප්‍රකාශ කර ඇත .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 Views