24 සහ 25 රජයේ විශේෂ නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

ලබන 24 දා, සඳුදා සහ 25 දා, අඟහරුවාදා දින දෙක රජයේ විශේෂා නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කොට ඇත.

මෙම දින දෙක රජයේ නිවාඩු දින වන නමුත්, බැංකු සහ වෙළෙඳ ආයතන සඳහා බල නොපවත්වන බව රජය දැනුම් දී තිබේ.

රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් මෙම නිවාඩු දින ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 Views