24 සහ 25 රජයේ නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශ කරයි

මැයි 24 සහ මැයි 25 (සඳුදා සහ අඟහරුවාදා) රජයේ නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

අද පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

මෙම නිවාඩුව සඳහා බැංකු සහ වෙළෙඳ ක්ෂේත්‍ර ඇතුළත් නොවන බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය වැඩි දුරටත් සඳහන් කරනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 Views