හුදෙකලා කර ඇති කුරුවිට පිහිටි වෙළෙඳ සල් විවෘත කිරීමට මන්ත්‍රී බලපෑම්

දින නියමයක් නොමැතිව හුදෙකලා කර ඇති කුරුවිට ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසයේ කුරුවිට නගරයේ ආහාර ද්‍රව්‍ය තොග සහ සිල්ලර වෙළෙඳ සල් මෙන්ම එළවළු වෙළඳ සැල් ඊයේ (17) පැය හතරක කාලයක් විවෘත කිරීමට අවසර දී තිබුණි. පසුගිය 13 වැනිදා සිට කුරුවිට පොලිස් වසමට අයත් කුරුවිට ග්‍රාම නිලධාරි වසම සහ දෙල්ගමුව ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කොටසක් දින නියමයක් නොමැතිව හුදකලා කළ අතර, ඊට කුරුවිට නගරයද ඇතුළත් විය.    Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 Views