රෝගීන්ට ඔක්සිජන් දෙන්න තඹ බට වෙනුවට විකල්පයක්

කොවිඩ් ​ වයිරසය ශරීරගත වූවන්ට ප්‍රතිකාර ලබන රෝහල්වල වාට්ටු සඳහා ඔක්සිජන් සැපයීමට නළ එළීමේදී රෝහල් බලධාරීන්ට තඹ බට (කොපර්) ආදිය සඳහා විශාල වියදමක් දැරීමට සිදුවී තිබේ. මෙම වියදම අවම කර ගනිමින්, කොපර් බට (තඹ බට) වෙනුවට වෙනත් විකල්ප ක්‍රමවේදයක් මෙරට ඉංජිනේරුවකු විසින් හඳුන්වා දී ඇත.   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 Views