මැයි 24, 25 රජයේ විශේෂ නිවාඩුවක්

මැයි 24, 25 රජයේ විශේෂ නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

රාජ්‍ය සේවා සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය පැවසුවේ, අදාළ දිනයන් දෙක (24, 25) බැංකු සහ වෙළෙඳ නිවාඩු දින නොවන බවයි.

The post මැයි 24, 25 රජයේ විශේෂ නිවාඩුවක් appeared first on Lanka A News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 Views