පෞද්ගලික අංශයේ ගැබිනියනුත් නිවස තුල තියන්නලු

පවතින අවදානම් වාතාවරණය හමුවේ පෞද්ගලික අංශයේ සේවය කරන ගැබිනි මවුවරුන් ද සේවයට කැඳවීම නවත්වන්නැයි හාම්පුතුන්ට උපදෙස් දෙන ලෙස වෙළෙඳ කලාප ආශ්‍රිතව වැඩ කරන  ස්වේච්ඡා සංවිධාන කිහිපයක් කම්කරු අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.    Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 Views