ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් හබරාදූව(130) ,පිලියන්දල (126),කුලියාපිටිය(69) හා පානදුර දකුණෙන් (55)

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 555ක්.
මෙහිදී පිළියන්දල ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයන් 126ක් හඳුනා ගැණුනා.
මොරටුවෙන් ආසාදිතයන් 42 යි.
මහරගමින් 35ක් වාර්තා වුණා.
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 281ක් වාර්තාවී තිබෙනවා.
හබරාදූවෙන් ආසාදිතයන් 130 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 236ක් වාර්තාවනවා.
ගම්පහ නගරයෙන් ආසාදිතයන් 36 යි.
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 218ක් වාර්තා වුණා.
කුලියාපිටියෙන් ආසාදිතයන් 69 ක් හා කුරුණෑගල නගරයෙන් ආසාදිතයන් 43 ක් වාර්තා වනවා.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 211යි.
පානදුර දකුණ ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයන් 55ක් වාර්තා වුණා.

The post ගතවූ දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් හබරාදූව(130) ,පිලියන්දල (126),කුලියාපිටිය(69) හා පානදුර දකුණෙන් (55) appeared first on Lanka A News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 Views