කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්

දිවයිනට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය පිළිබඳ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර් තමේන්තුව විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. 

එම නිවේදනය පහතින් 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 Views