ඊයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ

ඊයේ (මැයි14) දිනය තුළ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයින් 2,289 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

ඉන් වැඩිම ආසාදිතයන් ගණනක් වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 555කි.

තව ද ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 281 දෙනකු සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 236 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

මීට අමතරව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 218 දෙනෙකු, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 211 දෙනෙකු, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයෙන් 99 දෙනෙකු, මාතර සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 79 දෙනෙකු, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 73 දෙනෙකු, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් 71 දෙනෙකු බැගින් ද ආසාදිතයින් වාර්තා වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 Views