රට ලොක් ඩවුන් කරන්න කියලා විපක්ෂය ඉල්ලන්නේ ඇයි…? ඇමති රෝහිත රහස සොයා ගනී.

රට ලොක් ඩවුන් කරන්න කියලා
විපක්ෂය ඉල්ලන්නේ ඇයි…?
ඇමති රෝහිත රහස සොයා ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 Views