දඹුල්ල ආර්ථිකය හෙට සිට විවෘත කරයි

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන හෙට උදේ 5.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා විවෘත කරන බව එහි පලනාධිකරණය කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 Views