තැපැල සතියක් වහන්නයි වෘත්තීය සමිති ඉල්ලයි

පවතින අවදානම්කාරි තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන සතියක් තැපැල් කාර්යාල වසා දමා ඉදිරියේ ගන්නා පියවර පිළිබඳව සාකචිඡා කරන්නැයි තැපැල් වෘත්තිය සමිති තැපැල්පතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 Views