එන්නත් හොයාගෙන යන රජය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 80.51ක ණය ඉල්ලයි

මෙරට කෝවිඩ්-19 හදිසි අවස්ථා ප්‍රතිචාර සහ සෞඛ්‍ය පද්ධති සුදානම් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලෝක බැංකු සමූහයට අයත් මූල්‍ය ආයතන මගින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 80.51ක ණය මුදල් ලබා ගැනීමට මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ඉල්ලා තිබේ.   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 Views