சி.ஐ.ஏ. முகவரிடம் ஏமாந்த இலங்கை

அமெரிக்காவில் இலங்கையின் நற்பெயரைப் பாதுகாப்பாற்கான ஒப்பந்தம் ஒன்றுக்காக, 6.5 மில்லியன் டொலர்களைப் இமாட் சுபேரி பெற்றிருக்கிறார் என்ற விபரம் இப்போது தான் வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கிறது. இந்த நிலையில்  இந்த நிதி  இலங்கைக்கு ‘நல்ல பிள்ளை’ என்று பெயர் எடுத்துக் கொடுப்பதற்காக வழங்கப்பட்டதா அல்லது, அமெரிக்க அரசின் உயர்மட்டத்தினரை வளைத்துப் போடுவதற்காக பரிமாறப்பட்டதா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views