2015க்கு முற்பட்ட காலத்தில் காணப்பட்ட உத்வேகம் மீண்டும் தோற்றம் பெற்றுள்ளது: மஹிந்த ராஜபக்ஷ

நிறுனங்களின் உள்ளக பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு கண்டு அரச நிறுவனங்களுடனான மக்கள் சேவையை வினைத்திறனான முறையில் முன்னெடுப்பது அவசியமாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 Views