විශේෂ කාර්ය වාහන ලියාපදිංචියෙන් රජයට කෝටි 200ක පාඩුවක්

vip vehicle sri lanka

විශේෂ කාර්යයන් සඳහා ආනයනය කරනු ලබන වාහන, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ද්විත්ව කාර්යය වාහන ලෙස ලියාපදිංචි කිරිම නිසා රජයට රුපියල් කෝටි දෙසීයකට වැඩි පාඩුවක් මේ  දක්වා සිදුවී ඇතැයි රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව (කෝපා) පවසයි. විශේෂ කාර්යයන් සඳහා ආනයනය  කරනු ලබන වාහන ද්විත්ව කාර්යය වාහන ලෙස ලියාපදිංචි කිරීමෙන් රජයට ආදායම්  අහිමි වීම පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා විශේෂ උප කමිටුවක් රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මහතා විසින් පත් කරනු ලැබීය.   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 Views