මුතුරාජවෙල තෙත්බිම්වල තත්ත්වය ගැන අභියාචනාධිකරණය වාර්තාවක් කැඳවයි

මුතුරාජවෙල තෙත්බිම්වල වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව සොයා බලා එය මාර්තු 09 වන දින අධිකරණයට වාර්තා කරන ලෙස අභියාචනාධිකරණය අද නීතිපතිවරයාට දැනුම් දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 Views