නයිජීරියාවේ තුවක්කුකරුවෝ පාසැල් සිසුවියන් 300 ක් පැහැර ගනිති

නයිජීරියාවේ වයඹ දිග සැම්ෆාරාහි දී පාසැල් සිසුවියන් 300 ක් පමණ පැහැරගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 Views