සෞඛ්‍ය සේවකයින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට කඩා වදියි -දැඩි උණුසුම් තත්ත්වයක්

විරෝධතා පා ගමනක නිරත වූ සෞඛ්‍ය සේවකයින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට ඇතුලු වීමත් සමඟ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිව තිබෙනවා

The post සෞඛ්‍ය සේවකයින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට කඩා වදියි -දැඩි උණුසුම් තත්ත්වයක් appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 Views