20 වන කොරෝනා මරණය වාර්තා වෙයි !

මෙරට 20 වන කොරෝනා මරණය කොළඹ ජාතික රෝහලෙන් වාර්තා වනවා. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

42 Views