වගා ජලය සීමිතයි!

කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා වන ජල ධාරිතාව සීමිත බව වාර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

ඉකුත් සැප්තැම්බර්, ඔක්තෝබර් මාසවල අපේක්ෂිත මෝසම් වැසි තත්ත්වය සක්‍රිය නොවීම ඊට හේතුව බව වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඉංජිනේරු කේ. ඩී. නිහාල් සිරිවර්ධන නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දේ.

මේ වනවිට ඉහළ ජලාශවල ඉතිරි ව ඇති ජල ධාරිතාව 32 % ක් පමණකි.

එය තවත් මසකට පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ.

එබැවින් යළි වැසි ලැබෙනාතෙක් එම ජලය ප්‍රවේශමෙන් භාවිත කරන්නැයි ඔහු ගොවි ජනතාවගෙන් හා වාරිමාර්ග කාර්යය මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views