රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්ථමේන්තුවේ කටයුතු කිසිදු බාධාවකින් තොරව ක්‍රියාත්මකයි – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.10.31


The post රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්ථමේන්තුවේ කටයුතු කිසිදු බාධාවකින් තොරව ක්‍රියාත්මකයි – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.10.31 appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

41 Views