මේ රෝග ලක්ෂණ ඇත්නම් ගැබිණි මව්වරුන් වහාම ප්‍රතිකාර සඳහා යොමුවන්න

පහත සඳහන් රෝග ලක්ෂණ පවතී නම් වහාම ප්‍රතිකාර සඳහා යොමුවන්නැයි පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය ගැබිණි මාතාවන්ට දැනුම් දෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

44 Views