පන්නල ඇගළුම් සේවිකාවක් හදිසියේ අසනීප වී මියයයි..

පන්නල ප්‍රදේශයේ ඇඳුම් කර්මාන්ත ශාලාවක සේවිකාවක් හදිසියේ රෝගාතුර වී මිය ගොස් ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

49 Views