නිරෝධායනයට ලක්වන පවුල් සඳහා රුපියල් දස දහස ආහාර මල්ලක් නොමිලේ ලබා දීමේ වැඩසටහන – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.10.31


The post නිරෝධායනයට ලක්වන පවුල් සඳහා රුපියල් දස දහස ආහාර මල්ලක් නොමිලේ ලබා දීමේ වැඩසටහන – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.10.31 appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 Views