දරු ප්‍රසූතිය සදහා සූදානම් වෙමින් සිටි සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් නදී ජයවික්‍රමගේ අනපේක්ෂිත මරණය

සෑම දිනකම මුවඟ සිනාවක් රඳවාගෙන කාර්යාලයට පැමිණ, දහසකුත් වැඩ අතරේ පීඩාකාරී බව අමතක කර ඒ සිනාව දවස පුරාම මුවඟ රඳවාගෙන වැඩකරන්නට යම් අයකුට හැකි නම් ඒ මහත් වාසනාවකි. එවන් කාර්යාලයක වැඩකරන සැම සේවකයකු මෙන්ම එවන් කාර්යාලයකින් වැඩක් කරගන්න පැමිණෙන අය ද වාසනාවන්තයන්ය. මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් නදී ජයවික්‍රම එවන් සුන්දර සිනාවකින් දවස පුරවන දයාබර පරිපාලන නිලධාරිනියකි.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

45 Views