තව ත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 137 ක් – යුද හමුදාපති

නිව්ස්ෆස්ට්, එම්.ටී.වී චැනල් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්,
එම්.බී.සී නෙට්වර්ක් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්
45/3, බ්‍රේබෲක් පෙදෙස කොළඹ 2.

දු.ක : +94 114 792 700,
ෆැක්ස් : +94 114 792 733

[email protected]

The post තව ත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 137 ක් – යුද හමුදාපති appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

49 Views