ජනපති කොමිසමේ පැමිණිලි විභාග අවසන් : අවසන් වාර්තාව නොවැම්බර් 09 හෝ ඊට පෙර ජනපතිට

COLOMBO ( News 1st ) : දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳව සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසමේ පැමිණිලි විභාග අවසන් කර ඇති බව එම කොමිසම සඳහන් කරයි. ඒ අනුව එම කොමිසම සඳහන් කළේ, නිර්දේශ ඇතුළත් අවසන් වාර්තාව නොවැම්බර් 09 හෝ ඊට පෙර ජනපතිට භාර දෙන බවයි.

The post ජනපති කොමිසමේ පැමිණිලි විභාග අවසන් : අවසන් වාර්තාව නොවැම්බර් 09 හෝ ඊට පෙර ජනපතිට appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.

The post ජනපති කොමිසමේ පැමිණිලි විභාග අවසන් : අවසන් වාර්තාව නොවැම්බර් 09 හෝ ඊට පෙර ජනපතිට appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

47 Views