ගැබිණි හා පසු ප්‍රසව මව්වරුන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

ගර්භනී හා පසු ප්‍රසව මව්වරුන් විවිධ රෝගී තත්ත්වයන් තිබියදී ප්‍රතිකාර සඳහා නොපැමිණීමෙන් අවාසනාවන්ත සිදුවීම් කිහිපයක්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

53 Views