“කොවිඩ් 19” හේතුවෙන් නිරෝධායනය වන හෝමාගම කොට්ඨාශයේ පවුල් ඒකක සදහා වියළි ආහාර දුව්‍ය

“කොවිඩ් 19” හේතුවෙන් නිරෝධායනය වන හෝමාගම කොට්ඨාශයේ පවුල් ඒකක සදහා වියළි ආහාර දුව්‍ය හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ ජීවත්වන කොරෝනා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 Views