කොරෝනා තත්වය හොඳය කියා දිල්ලියේ සම්පූර්ණ මගී ආසන ගණනට බස් රථ ධාවනයට අවසර

ඉන්දියාවේ කොරෝනා වසංගත තත්වය මේ වනවිට වෙනස් වෙමින් පවතී. ඇතැම් ප්‍රදේශ දරුණු ලෙස ආසාදනය පැතිර යද්දී තවත් ප්‍රදේශ වල අඩුවෙමින් පවතී. විශාල භූමි ප්‍රදේශයක් ඉන්දියාවට අයත්වන නිසා මුළු රටම වසංගතය වෙනුවෙන් වසාගෙන සිටිය යුතු නැති බවට මධ්‍යම රජය අදහස් කර තිබේ.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 Views