කොටහළු මගුලක් කොටඋඩ යයි !

කල්පිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ කන්ද කුලිය ඊච්චාන් කාඩුව ධීවර ගම්මානයේ නිවසක සංවිධානය කළ දැරියක වැඩිවියට පත්වීමේ මංගල්‍ය උත්සවයක් කල්පිටිය පොලිසිය මැදිහත්වීමෙන් නැවතා දැමීමට කටයුතුකර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

44 Views