කෑගල්ලේ ගම් දෙකක් ලොක් ඩවුන්

කෑගල්ල  ප්‍රදේශයේ බුලත්කොහුපිටිය සහ ලැවල යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් වලට පොලිසිය මගින් සංචාරණ සීමා පනවා ඇතැයි දන්වා තිබේ.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

46 Views