කල්පිටියේ නිවසක සංවිධානය කර තිබූ උත්සවයක් නවත්වයි

කල්පිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් කන්ද කුලිය ඊච්චාන් කාඩුව ධීවර ගම්මානයේ නිවසක සංවිධානය කර තිබු දැරියක වැඩිවියට පත්වීමේ මංගල්‍ය උත්සවයක් කල්පිටිය පොලිසිය මැදිහත්ව නවතා දමා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

49 Views