ඊයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 633 හමුවූ ප්‍රදේශ මෙන්න

ඊයේ දිනයේ ලංකාවෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 633 ක් වාර්තා වුණා. මේ එම ආසාදිතයන් හමුවූ ප්‍රදේශ පිළිබද…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

53 Views