ඇඳිරි නීති තත්වය ගැන සෙනසුරාදා උදෑසන පැහැදිලි කිරීම – නි.පොලිස්පති


ඇඳිරි නීති තත්වය ගැන සෙනසුරාදා උදෑසන නි.පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතාගේ පැහැදිලි කිරීම –  වීඩියෝව පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

47 Views