ඇදිරී නීතියට කලින් බස්නාහිරෙන් පිටතට ගිය 454ක් නිරෝධානය කිරිමට පියවර.

පසුගිය 29 හා 30 දිනවලදී බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතට ගිය පුද්ගලයින් 454ක් හදුනා ගැනේ.

ඔවුන් දැනට නවාතැන්ගෙන සිටින් ස්ථාන වලදී දින 14 නිරෝධානය කිරිම සදහා පියවර ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

31 Views